http://forum.math.snu.ac.kr/files/attach/images/1567/1e2aa81b0012f0836302f6cc7fec7dde.jpg
Program

Title & Abstract : Abstract book.pdf

 

[Day 1] January 6 (Fri.)

14:00-

 

Registration

 

 

[Day 2] January 7 (Sat.)

09:30-10:20

R101, Chair: Jongil Park (Seoul National University)

Prof. Kazuhiko Yamaki (Kyoto University)

10:20-10:40 Break

10:40-11:30

R101, Chair: Nobu Kishimoto (Kyoto University)

Prof. Zhou Chen (Tsinghua University)

11:30-13:30

Lunch Break

 

R301, Chair : Masato Hoshino (U. Tokyo)

R406, Chair : Yotaro Tani (Kyoto U.)

13:30-13:55

Senping Luo (Tsinghua U.)

Hyein Kim (Ewha W. U.)

13:55-14:20

Shang-Rong Cai (NCU)

Hokuto Konno (U. Tokyo)

14:20-14:30 Break

14:30-14:55

Junkee Jeon (SNU)

Jangwon Ju (SNU)

14:55-15:20

Yukang Chen (Fudan U.)

Genki Hosono (U. Tokyo)

15:20-15:40

Coffee Break

 

R301, Chair: Shota Tateyama (Tohoku U.)

R406, Chair : Yuan Shyong Ooi (NTU)

15:40-16:05

Hui Huang (Tsinghua U.)

Shusuke Otabe (Tohoku U.)

16:05-16:30

Sumin Kim (SKKU)

Fangting Zheng (Fudan U.)

16:30-16:40 Break

16:40-17:05

Masato Hoshino (U. Tokyo)

Takahiro Shibata (Kyoto U.)


[Day3] January 8 (Sun.)

9:30-10:20

R101,Chair: Quanshui Wu (Fudan University)

Prof. Jae-Hoon Kwon (Seoul National University)

10:20-10:40 Break

10:40-11:30

R101,Chair: Yasuyuki Kawahigashi (University of Tokyo)

Prof. Chung-Jun Tsai (National Taiwan University)

11:30-13:30

Lunch Break/

Advisory Committee Meeting (Place : R220 of Bldg. No.27)

 

R301, Chair : Hui Huang (Tsinghua U.)

R406, Chair : Masato Shinjo (Kyoto U.)

13:30-13:55

Cheng-Fang Su (NCU)

Ju A Lee (SNU)

13:55-14:20

Chengming Cao (Fudan U.)

Yen-Jen Cheng (NCTU)

14:20-14:30 Break

14:30-14:55

Ken-ichi Okubo (Kyoto U.)

Shih-Yu Chen (NTU)

15:00-

Free Discussion

 

[Day4] January 9 (Mon.)

09:30-10:20

R101, Chair: Zuoqiang Shi (Tsinghua University)

Prof. Yuichiro Hoshi (Kyoto University)

10:20-10:40 Break

10:40-11:30

R101, Chair: Chun-Chi Lin (National Taiwan Normal University)

Prof. Yi Zhou (Fudan University)

11:30-13:30

Lunch Break

 

R301, Chair: Chenming Cao (Fudan)

R406, Chair : Shusuke Otabe (Tohoku U.)

13:30-13:55

Mee-Jung Lee (Ewha W. U.)

Masato Shinjo (Kyoto U.)

13:55-14:20

Zhizhang Wu (Tsinghua U.)

Zhuofeng He (U. Tokyo)

14:20-14:30 Break

14:30-14:55

Shota Tateyama (Tohoku U.)

Kang-Ju Lee (SNU)

14:55-15:20

Hung-Yu Chien (NTU)

Yuan Shyong Ooi (NTU)

15:20-15:40

Coffee Break

 

R301, Chair: Senping Luo (Tsinghua U.)

R406, Chair : Yao Cheng (NTU)

15:40-16:05

Jehan Oh (SNU)

Kenta Hashizume (Kyoto U.)

16:05-16:30

Fuzhou Wu (Tsinghua U.)

Mizuki Fukuda (Tohoku U.)

16:30-16:40 Break

16:40-17:05

Yu-Shuo Chen (NCU)

Keunyoung Jeong (SNU)

17:30-

Banquet

 

[Day5] January 10 (Tue.)

 

R301, Chair : Cheng-Fang Su (NCU)

R406, Chair : Fangting Zheng (Fudan)

9:30-9:55

Wei-Da Chen (NCU)

Yotaro Tani (Kyoto U.)

9:55-10:20

Sajun Park (SKKU)

Yao Cheng (NTU)

10:20-10:40 Break

10:40-11:05

Yu-Hsuan Kuan (NTHU)

Yu-Wei Chang (NTNU)

11:05-11:30

Yi Zhu (Fudan U.)

Guangsheng Yu (Fudan U.)

11:30-13:30

Lunch Break

13:30-

Free Discussion